OPPDATERING regjeringsens støtteordning for bedrifter pr. 2 april 2020

Hva nå for mindre AS, Enkeltpersonforetak og Frilansere i krise?
Permitteringer, sykmeldinger og inntektsfrafall!

korona-nytt for ENK

Fra pressekonferansen om kompensasjonsordningen torsdag 2. april kl. 18

Det er allerede lekket informasjon om ordningen. Her finner du stikkord fra pressekonferansen.

 • Presenterer ordningen dagen før planlagt.
 • Ordningen er ikke på plass: Først må Stortinget vedta, og så må ESA godkjenne. Parallelt jobbes det med teknisk løsning.
 • Formål: bidra til at hardt rammede levedyktige bedrifter som er rammet overlever.
 • Unngå unødvendige konkurser og motvirke oppsigelser.
 • Plan om å åpne søknadsportalen 17. april.
 • Bedriftene rapporterer inn omsetningsfall og uunngåelige faste kostnader.
 • Ordningen er for bedrifter som har minst 30 prosent omsetningsfall sammenlignet med samme måned i fjor (20% for mars).
 • Gjelder alle bedrifter, med noen unntak, blant andre foretak uten ansatte og foretak under konkursbehandling.
 • NB! Enkeltpersonforetak med bare eieren som aktiv (ingen ansatte) er innenfor ordningen.
 • Beløp på under 5000 kr blir ikke utbetalt.
 • Alt avhenger av godkjenning ESA.
 • Todelt ordning: Skiller mellom virksomhetene som er pålagt av staten å stenge, og de andre som er rammet.
 • Dekker ikke alt, men oppfordrer f.eks. gårdeiere og andre til å bidra.
 • Kommer tilbake til de praktiske regnestykkene, men bedrifter som er pålagt å stenge vil kunne få inntil 90 prosent av de faste kostnadene dekket.
 • Bedrifter som ikke er pålagt å stenge: Får en kompensasjon på inntil 80 prosent av grunnlaget (dette er mer teknisk i selve utregninga). Kommer tilbake til dette.
 • Behandling av søknader skjer automatisk.
 • Blir en slags «mini-selvangivelse.» Må kunne dokumentere opplysningene i ettertid.
 • Vil gjelde for mars, april og mai. Kan bli forlenget.
 • En omfattende ordning som er utviklet i rekordfart.

Den laveste momssatsen fra 12 til 6 prosent i en periode – OPPDATERT

Dette gjelder blant annet overnatting og persontransport. Ordningen ble vedtatt av Stortinget 31. mars 2020.

Ordningen gjelder fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020.

KOMMENTAR: Det har vært mye fram og tilbake i denne saken, med forslag om reduksjon til 8 prosent først, og så til 7 prosent. Det har også vært ulike forslag om når ordningen skulle settes i kraft. Nå er ordningen altså formelt vedtatt og satt i kraft.

Stortinget vedtok ny krisepakke tirsdag kveld 31. mars

Jeg fulgte debatten og voteringa. Har oppsummert det viktigste nedenfor.

Punkter fra behandlinga av krisepakken

 • Enighet om at kompensasjonsordningen for dekning av andel av faste kostnader for virksomheter som er hardt rammet av koronaviruset skal gjelde fra mars og i første omgang ut mai måned. Rammene for ordningen er på anslagsvis 50 milliarder kroner i denne perioden. Det legges opp til samarbeid med partene i arbeidslivet i utforminga. Vil kunne forlenges hvis nødvendig.
 • Regelverket for kompensasjonsordningen utarbeides fram mot fredag 3. april, da den presenteres av Regjeringa og partene i arbeidslivet.
 • Kompensasjonsordningen (nedstenging og omsetningssvikt pga smitten) skal gi rettferdig kompensasjon som bidrar til at bedrifter som i utgangspunktet hadde en sunn økonomi kan overleve.
 • Kommuner og fylkeskommuner styrkes med 5 milliarder. Det kommer mer til kommunene i revidert nasjonalbudsjett. Det gir også kommunene mulighet til å hjelpe lokalt næringsliv på en bedre måte.
 • Lav moms ned til 6 prosent fram til 31. oktober.
 • 400 millioner til kompetansetiltak, der mesteparten går til kommunene. Dette er blant annet midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som de minste bedriftene, også ENK, kan søke på. Sjekk din kommune/fylkeskommune om muligheter!
 • 2,5 milliarder kroner ekstra til innovasjons- og etablerertilskudd.
 • Maksimal etablererstøtte bedriftene kan motta økes fra 0,7 til 1,5 millioner kroner.
 • Kompensasjonsordninger for arrangører på kultur-, frivillighets- og idrettsfeltet får 1 milliard kroner (tapte billettinntekter).
 • Rammetilskuddet for kommuner økes med 3,75 milliarder kroner (innbyggertilskudd).
 • Rammetilskuddet for kommuner (skjønnstilskudd) økes med 150 millioner kroner.
 • Drift og vedlikehold av riksveier økes med 600 millioner kroner.
 • Forskning og næringsutvikling (Norges forskningsråd) økes med 130 millioner kroner.

Sykepenger fra NAV fra dag 4 for ved korona-relatert fravær OPPDATERT

Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag hvis de blir sykmeldt på grunn av koronasmitte eller «mistanke om slik sykdom».

For selvstendig næringsdrivende vil dette innebære 80% dekning fra dag 4, i stedet for 80% fra dag 17.

Hvis dette gjelder deg, kan du bruke egenmelding de første 16 dagene.

NB! Du skal ikke møte opp på legekontoret, men får sykmelding av lege når du er blitt testet, opplyser NAV.

Hvis du har sykepengeforsikring via NAV med 100 prosent dekning fra 17. dag, får du i denne situasjonen 100 prosent fra 4. dag.

Dagene telles fra det tidspunktet du kontakter lege eller når NAV får beskjed i form av egenmelding fra deg om at dikke kan jobbe på grunn av sykdom eller skade.

Sykefravær for de første 16 dagene kan bekreftes ved elektronisk melding til NAV fra deg som er selvstendig næringsdrivende (eller frilanser).

krisepakke

I dag, tirsdag 31. mars, fatter Stortinget vedtak om den siste krisepakken, som regjeringspartiene og opposisjonspartiene har forhandlet om helt til det siste.

Når avstemminga er klappet og klar, kommer jeg tilbake med oppdateringer av gjeldende regelverk.

Stortingsmøtet startet klokka 10, men krisepakken kommer mot slutten av møtet, som sak 9. Stortingspresidenten har også bebudet en pause før vedtak i den saken.

Andre termin av forskuddsskatten utsettes også nå

Første termin av forskuddsskatten ble utsatt fra 15. mars til 1. mai.

Fredag 27. mars foreslo regjeringa at også andre termin blir utsatt for ENK – fra 15. mai til 15. juli.

Pressekonferanse om kompensasjonsordning fredag

Fredag 27. mars kl. 8 holdt regjeringa pressekonferanse om en ny kompensasjonsordning for bedrifter.

Dette er spesielt aktuelt for bedrifter som har fått yrkesforbud i forbindelse med korona-pandemien, eller som har mistet mye omsetning som resultat av smitteverntiltakene.

Penger på konto innen tidligst cirka 20. april

Ambisjonen for kompensasjonsordningen er at pengene skal være på konto innen tre uker, til bedriftene som trenger det.

Dette innebærer at penger til de som har behov og søker gjennom ordningen tidligst kan ha pengene på konto tidligst rundt 20. april.

Dette vil bli den omtrentlige saksgangen:

 • Regelverket skal være på plass innen fredag 3. april.
 • Den enkelte bedrift søker i en selvbetjent digital portal.
 • Informasjonen «vaskes» mot informasjon fra relevante offentlige databaser.
 • Det etableres en betalingsordre.
 • Denne går rett fra den digitale løsningen, via bank og inn på bedriftens konto.

Og så sier representanten at den eksterne ambisjonen er tre uker, mens den interne ambisjonen er 2-3 uker.

Pressekonferansen

Finansminister Jan Tore Sanner:

 • Nesten 300.000 har søkt dagpenger.
 • Den første fasen besto av strakstiltak som skulle skape trygghet for arbeidstakerne.
 • Dette er fase 2: De som trenger kontanter, og ikke kreditt. Til å dekke en andel av husleie og forsikringer.
 • Staten dekker en andel av kostnader for bedrifter som opplever en nedgang som følge av korona-pandemien.
 • I tillegg også en slags kontantstøtte.
 • Det gjenstår avgrensninger og regelverk.
 • Skal være effektiv og virke raskt. Bruker systemer som allerede er etablert. Søker gjennom en digital plattform og får penger rett på konto.
 • Mest mulig automatisert. Kort ventetid.
 • Ordningen skal være midlertidig, i første omgang for to måneder.
 • Skal favne bredt. Rette seg mot bedriftene som har stort fall i omsetningen, som følge av virusutbruddet.
 • Ordningen anslås å koste 10-20 milliarder kroner hver måned.
 • Ordningen skal være så enkel som mulig, både å benytte og administrere.
 • Bedriftene må selv søke om støtte, og er ansvarlige for at de oppgir riktig info og ikke misbruker den.
 • Neste fredag: Flere detaljer.
 • Målet er at ordningen skal være operativ så snart som mulig.
 • Er et samarbeid med organisasjonene og finansinstitusjonene.
 • Har valgt å få på plass en enkel og effektiv løsning i stedet for å vente på at vi treffer nøyaktig ved første forsøk.
 • Vil bidra til å unngå konkurser, og være rigget også for ettertida.

Næringsminister Iselin Nybø:

 • En unik ordning, aldri gjort før i landet.
 • Nevner frisører som eksempler på ei yrkesgruppe som er hardt rammet.
 • Nevner også store deler av varehandelen.
 • Detaljene neste uke, men mener at de som er pålagt å stenge ned som følge av virus-utbruddet får en høyere kompensasjonsgrad.
 • Dekker ellers ikke alt 100 prosent, fordi regjeringen mener at vi må dele på kostnadene.
 • Roser samarbeidet med organisasjonene, og takker for innspill fra enkeltbedrifter og næringsaktører ellers.

Krisepakken fredag 27. mars

Regjeringa la fram en ny krisepakke fredag 27. mars, der kompensasjonsordningen var en del av den.

Dekning av inntektsbortfall for enkeltpersonforetak

Partiene på Stortinget ble tidlig enige om dette tiltaket overfor selvstendig næringsdrivende:

 • Fra og med 17. dag etter inntektsbortfall:
  • Selvstendig næringsdrivende (og frilansere) får en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av de siste tre års inntekter.
  • Begrensning oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden), det vil si rundt 600.000 kroner.

Dette vil i praksis si at tiltaket tilsvarer de ordinære reglene for sykepenger til selvstendig næringsdrivende.

Utbetaling tidligst i mai

NAV forklarer nå hvordan de ser for seg ordningen når den tekniske løsningen er på plass:

 • Ordningen er ment å gjelde fra 16. mars 2020.
 • Kompensasjonen utbetales på etterskudd måned for måned.
 • Med 16 dager du må dekke selv, vil du tidligst få kompensasjon fra starten av april.
 • Hvis du i mai søker kompensasjon for april vil, ifølge NAV, utbetalinga skje så fort saksbehandlinga er gjennomført.

Mens du venter på ordningen

Hvis dette gjelder deg: Inntil NAV får på plass ordningen nevnt ovenfor, er det økonomisk sosialhjelp fra kommunen der du bor som er alternativet.

Dette kan sikre inntekter for selvstendig næringsdrivende (som ikke har rett på dagpenger).

Regjeringa har gitt beskjed til kommunene om at de skal være smidigere med hensyn til ordinære krav ved økonomisk sosialhjelp.

Dagpengemulighet for deg som har hatt lønnsinntekt de siste tre årene

Ok, ikke helt nytt, dette, men verdt å minne om (og det har vært noen justeringer av grenser):

Du har ikke rett på dagpenger av næringsinntekt. Men: Hvis du har hatt lønnsinntekt innenfor de 36 siste avsluttede kalendermånedene, kan du ha rett til dagpenger.

Kravet er minsteinntekt fra lønnet arbeid på minst 0,75G (= ca. 75.000 kroner) de siste tolv månedene, eller minst 2,25G (= ca. 225.000 kr) i løpet av de siste 36 månedene.

Tvangsmulkt for moms og skattemelding stoppes midlertidig

Det er tidligere meldt at tvangsmulkt ikke ilegges ved for sein levering av a-melding (for ansatte).

25. mars melder Skatteetaten at også tvangsmulkt ved for sein levering av mva-meldinga stoppes.

Dette gjelder for mva-meldinger som har forfall fra mars og til og med 10. juni.

Det skal heller ikke ilegges tvangsmulkt for deg som leverer årstermin (mva-oppgjør én gang i året).

Heller ikke tvangsmulkt hvis du leverer skattemeldinga for seint

Skatteetaten viser til at mange næringsdrivende er avhengige av medhjelpere for å levere skattemeldinga. Derfor ingen tvangsmulkt.

Jeg oppfordrer likevel til å levere både mva- og skattemelding til riktig tid, hvis mulig. Det er godt med alt som er unnagjort.

Endringer i offentlige anskaffelser

Regjeringa melder at det kan oppstå behov for å forlenge tilbudsfrister eller gjøre endringer i inngåtte avtaler som følge av korona-pandemien.

Utsatt mva-betaling 2. termin – men du må levere mva-meldinga til vanlig tid

Ordinært momsoppgjør for 1. termin har forfall 14. april. Fristen for betaling er utsatt til 10. juni 2020 (altså samme frist som for 2. termin).

Må levere mva-meldinga innen ordinær frist

NB! Skattemelding for moms (mva-meldinga) må fortsatt leveres innen fristen 14. april, selv om betalingsfristen er utsatt til 10. juni.

Høyere andel tilskudd fra Innovasjon Norge

For markedsavklaringstilskudd og kommersialiseringstilskudd øker Innovasjon Norge maks andel tilskudd fra 50 prosent til 75 prosent av de totale kostnadene.

For kommersialiseringstilskudd åpner IN for en høyere andel interne kostnader, inkludert lønn.

Dette gjelder nye prosjekter og betyr at kravet til annen kapital reduseres betydelig.

Utkjøring av varer – bruk av kassasystemet

Korona-pandemien gjør at det er behov for å kjøre ut matvarer og andre varer til kunder som ikke vil eller kan oppsøke butikken.

Skattedirektoratet opplyser at slikt salg kan registreres på kassasystemet og behandles som kontantsalg, selv om betaling skjer først ved levering hos kunden.


Norges Bank reduserte styringsrenta til 0,25 prosent

Det meldte banken fredag 20. mars. Det er et kraftig grep å redusere styringsrenta med 0,75 prosentenheter.

Jeg regner med at bankene følger på og justerer ned sine renter kjapt.

Pressekonferanse om nye næringslivstiltak

Søndag 15. mars klokka 19 orienterte statsministeren og finansministeren om nye økonomiske tiltak for å håndtere den økonomiske situasjonen under korona-epidemien.

Statsministeren trakk fram at mange selvstendig næringsdrivende sliter, og at ting endret seg raskt.

Utsatt betalingsfrist forskuddsskatt

Selvstendig næringsdrivende får utsatt betaling av første termin forskuddsskatt fra 15. mars til 1. mai.

Tiltaket er for å bedre likviditetssituasjonen for de selvstendig næringsdrivende.

Kan justere forskuddsskatten fra første termin

Tiltaket ovenfor gjør også at du som er selvstendig næringsdrivende kan få nedjustert forskuddsskatten din allerede fra første termin. Aktuelt hvis du mister inntekta di nå.

Endre forskuddsskatten for ENK-et ditt.

Enklere for legen å sykmelde via telefon

Sykmelding uten personlig undersøkelse av pasienten kan godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Dette er et unntak fra hovedregelen om at sykmelding krever personlig undersøkelse, og er en høyaktuell metode i forbindelse med utbruddet av korona-viruset.

NAVs rundskriv til §8-7 om sykmelding per telefon er oppdatert.

Dobling av antall dager med omsorgspenger når skole og barnehage stenger

Foreldre får dobbelt så mange dager med omsorgspenger,  også kalt «sykt-barn-dager».

Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote.

De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020, og trådte i kraft med virkning fra 13. mars 2020.

Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19, skriver Regjeringa.

Selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.

For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Offentlige tilskudd på kulturområdet

Har du måttet avlyse kulturarrangementer og -prosjekter? Kulturdepartementet melder at de ikke vil kreve tilbake midler som allerede er brukt, selv om arrangementene må avlyses.

Endringer i regelverket- NAV sine side

Du kan ha rett til dagpenger. Er du arbeidsledig som følge av koronaviruset, kan du ha rett til dagpenger. Registrer deg som arbeidssøker og søk dagpenger

Når du har registrert deg som arbeidssøker, kommer du til søknad om dagpenger. Får du ikke registrert deg må du kontakte NAV så raskt som mulig. Denne siden blir løpende oppdatert, sist oppdatert 03.04.2020 

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag. Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du har blitt arbeidsledig, selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.

Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Gå inn på NAV her

Andre Offentlige kilder

Regjeringas oversikt finner du her

Skatteetatens oversikt finner du her

Innovasjon Norges oversikt finner du her


Følg meg på sosiale media

Facebook

Youtube

instagram

Podcast

Gratis samtale

Hadde det vært godt å få hjelp til deler av regnskapet?