Diettgodtgjørelse - Statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2020

Det er ikke enkelt å ha kontroll på diettreglene. Det siste årene har vært preget av mange endringer både i skattereglene og særavtalene. Regnskapsoptimistens erfaring er at mange mindre bedriftseiere blander sammen ulike skatteregler og selskapsformer. Om du er usikker kan du se her :

Hvem kan få diettgodtgjørelse:

  Enkeltpersonforetak har ikke rett på diettgodtgjørelse etter statens satser. Diettgodtgjørelse er kun for de ansatte i enkeltpersonforetaket. Du kan kostnadsføre faktiske kostnader i regnskapet for mat og reiseutgifter i forbindelse med oppdrag for bedriften

  Hvem kan få bilgodtgjørelse:

   Du er privatperson, er ansatt/har arbeidsgiver 

   Bruker du egen bil til kjøring til kunder eller på kurs i bedriftens regi, kan du få bilgodtgjørelse

   Du er ansatt i eget Aksjeselskap 

   Du leaser bilen. Da har du ikke rett på bilgodtgjørelse. 

   Eier av Enkeltpersonforetak

   For bedriftseiere som bruker privatbil i jobbsammenheng gjelder bilgodtgjørelse

   Du er ansatt i eget aksjeselskap

   For bedriftseiere som bruker privatbil i jobbsammenheng gjelder bilgodtgjørelse

   Eier av Enkeltpersonforetak

   Bilen er kjøpt av enkeltpersonforetaket. Du får ikke bilgodtgjørelse, men kan kostnadsføre alle kostnader med bilen. Da kommer andre skatteregler inn og du må skatte for privat bruk

   Du er ansatt i egen aksjeselskap

   Aksjeselskapet eier bilen og du bruke den. Du har ikke rett på bilgodtgjørelse. Da kommer andre skatteregler inn og du må skatte for privat bruk

   Reiseregulativet er foreløpig ikke endret, men de trekkfrie satsene er endret med virkning fra 1. januar 2020.

   Statens reiseregulativ (statens satser) fastsettes gjennom forhandlinger mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og hovedsammenslutningene. Disse klarte ikke å komme til enighet før årsskiftet. Forhandlingene fortsetter derfor i januar, og inntil videre gjelder 2019-satsene.

   Nedenfor finner du satser fra reiseregulativet og de skattefrie satsene som gjelder for 2020. Aller først en forklaring på hvordan du skal forstå begrepene "diett/nattillegg: døgndiett, dagdiett og måltidsfradrag og nattillegg". Og en gjengivelse av de mest sentrale satsene

    Dagdiett/døgndiett/Nattillegg

    I utgangspunktet står arbeidsgiver og arbeidstaker fritt til å avtale hva som godtgjøres for diett og nattillegg på reiser i forbindelse med utførelsen av arbeidet. Dette fremgår gjerne i personalhåndbok eller i arbeidsavtaler. Statens reiseregulativ er en særavtale som gjelder statsansatte, men også andre offentlige og private bedrifter velger ofte å følge dette regulativet

    Telle døgn for diett

    Når man teller døgn i forbindelse med diett, starter døgnet når reisen starter. Et døgn varer i 24 timer fra reisens starttidspunkt. En reise som varer over 6 timer ut i et nytt døgn, gir full sats for dette døgnet. Varer reisen totalt under 12 timer, har du ikke krav på døgndiett.

    Diettgodtgjørelsen er delt i to

    Dersom det utbetales godtgjørelse for kost og losji på reiser i oppdrag for arbeidsgiver, i samsvar med statens reiseregulativ og skattereglene, er godtgjørelsene normalt trekkfrie. Diettgodtgjørelsen er delt i to, dagdiett og døgndiett. Du kan ikke kreve begge deler på en og samme reise. Skattedirektoratet har fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter bestemmelsene og satsene i statens reiseregulativ som hovedregel kan utbetales trekkfritt på forskuddsstadiet 2020

    Statens satser

    Døgndiett: kr 780,- (summen er både trekkpliktig og trekkfri) Det vil si at om man overnatter på annet sted enn hotell og utbetaler sats etter statens reiseregulativ, må dietten deles opp i en trekkfri og en trekkpliktig del.

    Det er utarbeidet en egen særavtale som kan legges til grunn ved reiser utenlands

     Reiser over 12 timer med overnatting

     Ulegitimert sats kr 780,- fra 1.1.2019 gjelder fortsatt i 2020

     Reiser som varer utover hele døgn

     Kost etter dagsats, se under reiser uten overnatting

     Skattefrie satser er slik:

      Trekkfri (skattefritt) døgndiett

      For arbeidstakere som er på yrkesreise og som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat kr 91,-

      Trekkfri (skattefritt) døgndiett

      For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter kr 164,-


      Trekkfri (skattefritt) døgndiett

      For arbeidstaker som bor på hotell kr 589,-


      Trekkfri (skattefritt) døgndiett

      For arbeidstaker som bor på hotell med inkl. frokost reduseres hotellsats med 20 prosent kr 471,-

      Uten kokemulighet betyr at det pga. hygieniske forhold eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat.

       Dagdiett- reiser uten overnatting

       Når du ikke har krav på nattillegg, kan du kreve dagdiett så fremt oppdragsstedet er mer enn 15 km fra reisens utgangspunkt, og reisen varer mer enn 6 timer.

       • Statens satser og skattereglene
       • F.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer – kr 200,-
       • For reiser over 12 timer – kr 400,-

       Arbeidstakere som normalt har mobilt arbeidssted, kan imidlertid ikke kreve dagdiett når de utfører ordinært arbeid (sjåfører, mannskap på båter, flybesetning mv.).

       Måltidsfradrag

       Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen.

       Måltidsfradraget skal kun trekkes fra når måltidet er fullverdig. Det vil si at man kan spise seg normalt mett. Flymat er ikke regnet som et fullverdig måltid.

       Statens satser – måltidstrekk ved overnatting innenlands:

       • 20 prosent for frokost
       • 30 prosent for lunsj
       • 50 prosent for middag

       Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene. Samme prosentvise fordeling gjelder i utgangspunktet etter statens satser, men måltidstrekket skal foretas ut fra en sats på kr 780,- (som er døgnsatsen ved reiser med overnatting).

       Det vil fortsatt være mulig å få skattefri dekning for høyere, dokumenterte kostutgifter ved reise

       Nattillegg. Utgifter til overnatting (særavtalens § 10)

       Når du har vært borte over natten, og ikke fått dekket utgiftene til overnatting på annen måte, kan det utbetales ulegitimert nattillegg (for eksempel ved privat overnatting). Dette kan utbetales uten at vedkommende arbeidstaker behøver å redegjøre for hvor overnatting har funnet sted.

       Etter statens særavtale skal overnatting på hotell og lignende i utgangspunktet dekkes etter regning. Der hvor utgifter til overnatting likevel ikke er dokumentert utbetales et ulegitimert tillegg på kr 435 pr døgn.

       Statens satser er med andre ord slik:

       Skattefri sats: Den ulegitimerte satsen på 435 kroner kan utbetales trekkfritt, og er dermed heller ikke skattepliktig.

       Ved utenlandsreiser ytes det kun nattillegg for legitimerte utgifter.

        Utgifter til hotell eller lignende

        Hvis det ikke er utgifter til hotell e.l., og hvis arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting

        Dekkes etter regning

        Ulegitimert sats på 435 kroner fra 1.1.2019 (omtales gjerne som "nattillegg")

        BRUK AV EGEN BIL (SÆRAVTALENS § 6)

        Statens sats og skattefri sats for bruk av egen bil ved yrkeskjøring er som følger:         STATENS SATSER


         SKATTEFRI SATS


         Kilometergodtgjørelse


         Kr 4,03 pr km


         Kr 3,50 pr km

         .

         For kjøring på skogs- og anleggsveier


         Kr 1,00 pr km


         Kr 1,00 pr km

         .

         Bruk av tilhenger


         Kr 1,00 pr km


         Kr 1,00 pr km

         .

         Passasjertillegg


         Kr 1,00 pr km


         Kr 1,00 pr km

         .

         Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privatbil i 2020 er 3,50 pr kilometer, uansett kjørelengde. Dersom statens sats brukes innebærer dette at satsforskjellen på 53 øre per kilometer er skattepliktig.

         Som tabellen viser er de skattefrie tilleggene for henholdsvis passasjer, bruk av tilhenger og for kjøring på skogs- og anleggsveier de samme som statens satser.

          BRUK AV ANDRE EGNE TRANSPORTMIDLER (§ 7)

          Statens satser ved bruk av andre transportmidler enn bil:

           Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm)


           2,95 kroner pr km


           Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm)


           2,00 kroner pr km


           Snøscooter og ATV


           7,50 kroner pr km


           Båt med motor 


           7,50 kroner pr km


           Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag 


           1,00 kroner pr km


           Ingen av disse satsene for andre transportmidler inneholder skattepliktig andel. De skattefrie satsene er med andre ord lik statens satser.

            REISER I UTLANDET

            De skattefrie satsene for kostgodtgjørelse gjelder både i Norge og arbeidsoppdrag i utlandet.             Skattefri sats


             Reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer


             Kr 200


             Reiser over 12 timer uten overnatting


             Kr 400


             For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter


             Kr 164


             For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat


             Kr 91


             For arbeidstakere som bor på hotell timer


             Kr 589


             Måltidsfradrag:

             For arbeidstaker som bor på hotell med inkl frokost reduseres hotellsats med 20 prosent.
             Får arbeidstakeren dekket lunsj og/eller middag, må den trekkfrie godtgjørelsen reduseres med 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag


             Frokost dekkes:

             Kr 471(hotellsats - frokost 20 %)
              
             Frokost og lunsj dekkes:Kr 294(hotellsats - frokost 20 % - lunsj 30 %)             Skattefri sats for bilgodtgjørelse på 3,50 pr kilometer gjelder også kjøring i utlandet.

             Det såkalte nattillegget ved ulegitimerte oppholdsutgifter er kun skattefritt ved innlandsreiser. I statens reiseregulativ er det heller ikke tatt inn en slik sats for utlandsopphold. Dersom oppholdsutgifter likevel dekkes etter sats av arbeidsgiver, vil hele godtgjørelse bli skattepliktig. 

             Satsene for godtgjørelse etter statens reiseregulativ finner du her. Merk at også disse satsene forventes å bli endret når regulativet er ferdigforhandlet.

             Satsen for kompensasjonstillegget (i § 12) er fra 1. januar 2019 kr. 531,- pr. døgn. Dette er et tillegg som skal kompensere for fravær fra hjemmet. Kompensasjonstillegget gis pr. døgn utover 12 timer, og beregnes fra avreise arbeidssted/bosted til retur arbeidssted/bosted. Tillegget er skattepliktig.

                                                                                                   *  *  *

             Vi tar forbehold om at feil og senere endringer kan forekomme.

             MER INFORMASJON OM GODTGJØRELSER, KRAV OG SATSER