I mai 2019 ble det vedtatt nye regnskaps- og revisjonsregler for idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund, disse vil gjelde fra regnskapsåret 2020. Norges Idrettsforbund har uttrykt at de vil se nærmere på hvordan de nye reglene vil følges opp og at det vil bli gitt ut veiledninger for hvordan de nye reglene skal anvendes

Regnskapsplikten

Etter gjeldende regler, er idrettslag underlagt Norges Idrettsforbund i dag regnskapspliktige etter regnskapsloven. Små organisasjoner med mindre enn fem millioner kroner i omsetning kan utarbeide regnskapet etter Norges Idrettsforbunds regnskaps- og revisjonsbestemmelser. Fra og med 1. januar 2020 er regelen for de med mindre enn fem millioner kroner i omsetning opphevet.

Det vil også innføres forenklede bokføringsregler for organisasjonsledd som er delt inn i flere grupper og avdelinger, men som ikke vil kunne anvendes dersom organisasjonsleddet er mva-pliktig.

Årsberetning

Ifølge Norges Idrettsforbund plikter alle organisasjonsledd som er tilknyttet Norges Idrettsforbund å utarbeide årsberetning, en regel som gjelder uavhengig av organisasjonens størrelse.

Etter dagens regelverk skal idrettsforeninger tilknyttet Norges Idrettsforbund som ikke oppfyller definisjonen for små foretak, utarbeide en årsberetning i samsvar med regnskapsloven. Organisasjonsledd som oppfyller definisjonen for små foretak etter regnskapsloven står fritt til å velge innholdet i årsberetningen.

Fra og med regnskapsåret 2020 er det kun regnskapspliktige organisasjonsledd som ikke oppfyller definisjonen for små foretak som plikter å utarbeide årsberetningen.

Revisjonsplikt

Etter dagens regelverk har idrettslag revisjonsplikt dersom omsetningen er på mer enn fem millioner kroner. Også små organisasjonsledd som velger å utarbeide årsregnskap etter regnskapsloven har revisjonsplikt. Små organisasjonsledd som velger å følge Norges Idrettsforbunds regnskapsbestemmelser skal også ha revisor, men det kreves ikke at en registrert eller statsautorisert revisor engasjeres.

Fra og med 1. januar 2020 er det kun organisasjonsledd med mer enn fem millioner kroner i omsetning som vil ha revisjonsplikt, og det vil være en plikt til å engasjere en registrert eller statsautorisert revisor til å revidere årsregnskapet. Kilder: NIF