Du kan kreve skatte- og avgiftsmessig fradrag for tap på fordringer. Men det er noen vilkår du må passe på

Fordringen må ha oppstått i virksomhet

Du kan kreve fradrag for tap på fordringer som skriver seg fra virksomhet. Utenfor det skattereglene omtaler som virksomhet, har man som hovedregel ikke fradragsrett for tap på fordringen

Fordringene må ha tilstrekkelig tilknytning til virksomheten, for at man skal ha rett til fradrag for tap. Det er altså ikke tilstrekkelig at fordringshaver driver virksomhet for å kunne få fradrag. For at dette kravet skal anses oppfylt, er det et krav om en «særlig og nær» tilknytning mellom fordringen og virksomheten.  

Kravet om «særlig og nær» tilknytning er typisk oppfylt for kundefordringer. Derimot vil lånefordringer som hovedregel være å anse som en passiv kapitalplassering, og derfor ikke en del av virksomheten. I tilfeller hvor slike lån gis for å oppnå forretningsmessige fordeler, for eksempel hvor formålet med lånet er å skaffe kunder, oppdrag og lignende til virksomheten, vil kravet kunne anses som oppfylt.  

Vurderingen av tilknytningskravet vurderes på tapstidspunktet. Dette innebærer at fordringer som opprinnelig hadde en tilknytning til virksomheten, ikke nødvendigvis har det på tapstidspunktet. Omvendt blir det i tilfeller hvor en fordring opprinnelig ikke hadde tilknytning til virksomheten, som senere har fått det, kunne være fradragsberettiget.  

Endelig konstatert

Det tredje og siste vilkåret er at tapet må være endelig konstatert for å kunne fradragsføre tap på fordringer. Vilkårene for når fordringer anses endelig tapt er hjemlet i Finansdepartementets forskrift til skatteloven, hvor tapet anses endelig når; 

  • – foretatt tvangsinndriving eller inkasso har vært forgjeves, eller 
  • – fordringen er en kundefordring som ikke er innfridd seks måneder etter forfall, til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervall og slik aktivitet fra kreditors side tilsier, eller 
  • – offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avvikingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller ikke vil gi fordringen dekning, eller 
  • – fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig  

Dersom man har sikret pant eller annen sikkerhet for fordringen, vil fordringen ikke anses tapt.