OPPDATERING regjeringsens støtteordning for bedrifter pr. 24 mars 2020

Hva nå for mindre AS, Enkeltpersonforetak og Frilansere i krise?
Permitteringer, sykmeldinger og inntektsfrafall!

NY oppdatering- økonomiske tiltak for deg som driver ENKELTPERSONFORETK ELLER ER FRELANSER 

Krisepakke del én

Torsdag 19. mars ble den første delen av den økonomiske krisepakken vedtatt:

Permittering: 

 • Antallet lønnpliktdager ved permittering (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen, slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars. 

 • Etter utløpet av lønnspliktperioden har arbeidstaker rett til full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20.mars. 
  Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver, går over på ny ordning fra og med 20.mars. 

 • Etter dag 20 i permitteringsperioden sikres man inntekt på minimum 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4% av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 

 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80% av dagpengegrunnlaget opp til 3G, og 62,4% av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars. 

 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25G siste 26 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige. 

 • Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves. Dermed slipper de som blir permittert å gå uten dagpenger i 3 dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikraftredelse er 20. mars. 

 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50% til minimum 40%. Ikraftredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun 2 dager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av rullerende permitteringer blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 

 • Lærlinger som mister lærlingeplassen i forbindelse med virusutbruddet sikres en inntekt på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre og utbetalingene skjer så snart NAV får på plass en teknisk løsning. 

Selvstendig næringsdrivende og frilansere: 

 • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden er om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Sykepenger: 

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres fra 16 til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får sykepenger fra dag 4 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. 

Omsorgspenger: 

 • Omsorgspenger på grunn av omsorg for sykt barn under 12 år dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19. Arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger reduseres fra 10 til 3 dager. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger også utover 3 dager, men kan kreve refusjon fra NAV fra fjerde dag.  
  Dette er en midlertidig ordning som gjelder i 2020. Utbetalingene vil skje så fort NAV får på plass en teknisk løsning.  

 • Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Man trenger ikke søke NAV om dette. Retten til omsorgspenger gjelder også i slike tilfeller til og med det kalenderåret barnet fyller 12 år. 

 • Det innføres en midlertidig rett til å overføre omsorgsdager til den andre foresatte. Formålet er å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner (f.eks. helsevesenet) skal kunne fortsette sitt viktige arbeid. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner. 

 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4. Disse gruppene får en kompensasjon på 100 % av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.  
  Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. 

Tiltak for bedrifter og bransjer: 

 • Utsetter innbetaling av merverdiavgift som forfaller 14. april 2020. 

 • Utsetter innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020. 

 • Reduserer lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020. 

Stortinget ba utover dette regjeringen om å:

 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.

 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.

 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.

Sosiale ytelser:

 • Regjeringen stiller aktivitetskrav i sosiale ytelser i bero inntil videre.

 • Tidsavgrensede ytelser, som arbeidsavklaringspenger, får forlenget perioden sin slik at manglende avklaring nå ikke fører til at kvoten på tre år avkortes for mottakerne. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Krisepakke del to

Torsdag 19. mars vedtok Stortinget andre del av krisepakken med tiltak som skal begrense det økonomiske tapet som følge av koronaviruset. De åtte hovedpunktene fra avtalen er som følger:

 • Det legges opp til en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for èn termin. Sticos antar dette vil gjelde for andre termin. For Finnmark og Nord-Troms, hvor det er nullsats, skal det i samme periode ytes en tilsvarende kompensasjon.  

 • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien.

 • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av koronapandemien.

 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.

 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres.

 • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.

 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt og dermed midlertidig inntektsløsning som følge av de midlertidige corona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten. De skal også umiddelbart fremme forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.

 • Barn som har det vanskelig hjemme må sikres hjelp og oppfølging, enten gjennom barnevern, skole eller krisesenter.

 • Det er også enighet om at flyselskaper med såkalte FOT-ruter (forpliktelser til offentlig tjenesteyting, journ.anm.), hovedsakelig Widerøe, vil få kompensasjon for å komme seg gjennom krisen. Det er snakk om rundt 40 millioner kroner i måneden.

Krisepakke del tre:

Fredag 20. mars fremmet regjeringen ny proposisjon for Stortinget med nye økonomisk tiltak knyttet til virusutbruddet. Proposisjonen må formelt vedtas i Stortinget og sanksjoneres i statsråd: 

Skatter på formue og inntekt

Selskapsskatter mv. fra upersonlige skattytere utenom petroleum: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Finansskatt

Skatt på lønn: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Skatt på overskudd: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskap fra 15. april til 1. september i 2020.

Merverdiavgift

Regjeringen foreslår å utsette fristen for å betale merverdiavgift for første termin fra 14. april til 10. juni 2020. Regjeringen forslår også å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 til 8 pst. i perioden fra og med 20. mars 2020 til og med 31. oktober 2020.

Folketrygdens inntekter

Arbeidsgiveravgift: Regjeringen foreslår å utsette fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift fra 15. mai til 15. august i 2020.

Utsatt overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten

Finansdepartementet mener det i lys av den pågående situasjonen er fornuftig at overføringen likevel ikke gjennomføres 1. juni 2020 og har gitt sin tilslutning til Skatteetatens anbefaling om overføring 1. november 2020.


Det er politiske enighet på Stortinget om at selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring fra NAV. I påvente av at NAV får på plass en teknisk løsning for denne ordningen, arbeider regjeringen med en kortsiktig ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere skal kunne få inntektssikring fra kommunene i NAV-kontoret. Foreløpig er det ingen endringer i regelverket. Vi vil oppdatere informasjonen om ordningen når det er avklart. Regjeringen er innstilt på at kommunen i den nye kortsiktige ordningen skal se bort fra de vanlige kravene om å at du først må bruke disponible midler. Per i dag er imidlertid reglen at du først og fremst må bruke de pengene du selv har tilgjengelig, før du kan få økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Økonomisk stønad vil bare dekke det aller mest nødvendige, og du har ikke krav på økonomisk stønad til å dekke gjeld. Det betyr at dersom du for eksempel har huslån, må du be banken din om avdragsfrihet. Les om sosialhjelp dersom du ikke har egne midler og ønsker mer informasjon. Flere spørsmål og svar: Selvstendig næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon? Se informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med NAV-kontoret 

Endringer i regelverket- NAV sine sider

Denne siden blir løpende oppdatert, sist oppdatert 24.03.2020 

16. mars ble det foreslått flere regelendringer som følge av virkningene av koronaviruset. Disse er ikke endelig vedtatt.

Endringene som kommer kan gi deg rett til dagpenger, selv om du ikke oppfyller vilkårene slik de er i dag.

Du bør registrere deg som arbeidssøker og søke om dagpenger dersom du har blitt arbeidsledig, selv om du er usikker på om du har rett til dagpenger.

Vi oppdaterer informasjonen så snart regelendringene er nærmere avklart.

Gå inn på NAV her

Følg meg på sosiale media

Facebook

Youtube

instagram

Podcast

Gratis samtale

Hadde det vært godt å få hjelp til deler av regnskapet?