Julebord, nyttårsfest eller årsfest er skattefritt dersom kostnadene for arrangementet regnes som rimelig, og alle ansatte blir invitert. Julebordet kan for eksempel ikke bare være for daglig leder og ledergruppen.

Skattefritaket inkluderer også deltakelse fra familien til de ansatte innenfor rimelighetens grenser.

Når det kommer til kravet om at kostnadene til julebordet skal være «rimelig», er det ikke  gitt noen klare rammer fra Skatteetaten for hva det innebærer. Men det må ses i sammenheng med hva som er vanlig i arbeidslivet. I norske virksomheter er det per i dag en tradisjon for å bruke relativt mye på slike trivselstiltak for de ansatte

Obs – driver du enkeltmannsforetak, der det kun er deg selv som er ansatt, gis det ikke skattefradrag for utgiftene når du arrangerer julebord for «alle» ansatte.

Arrangere julebordet utenlands?

Julebord eller andre tilstelninger som kombineres med hotellovernatting kan regnes som skattefrie velferdstiltak. Begrensningen er opphold på inntil to overnattinger, og det har ingen betydning hvorvidt oppholdet er lagt til helg eller ukedager.

Når julebordet arrangeres utenbys er det den totale kostnaden av julebordet som tas til vurdering når man skal anslå om velferdstiltaket er «rimelig». Både transport, opphold og bevertning legges til grunn i denne beregningen.

Det er lov å arrangere julebordet i utlandet, dersom kostnaden for dette velferdstiltaket ikke overstiger det som er vanlig i arbeidslivet for øvrig for et tilsvarende opphold i Norge.

Skatteetaten understreker også at man må se antall tilsetninger i året under ett når man vurderer om kostnaden er rimelig. Normalt vil flere enn to hotellopphold for de ansatte være skattepliktig.

Dersom oppholdet er lengre enn to overnattinger

Dersom oppholdet er lengre enn to overnattinger, og uten faglig innhold, vil dette anses som ferie og ikke som velferdstiltak etter skattereglene. Slike opphold vil derfor alltid være skattepliktige, selv om det er for alle de ansatte i bedriften.

Kilde: Skatteetaten